Štúdium

Aplikovaná informatika v škole s tradíciou

Rounded Text

- programovanie

- experti z praxe vo vyuč. procese

- posilnená vyučba anglického jazyka

- prax vo firme Syntax Systems Slovakia

- 3D tlač, roboty


Ako to vzniklo

Všetko to začalo jednoduchou myšlienkou: „IT je budúcnosť“. Keď sa naša pani riaditeľka, toho času ešte len čerstvá absolventka zahraničnej univerzity, vrátila na Slovensko a plná entuziazmu a elánu tak príznačnému pre mladého učiteľa, začala pôsobiť na malom súkromnom košickom gymnáziu, už vtedy bolo všetkým jasné, že na Katkinom parku sa budú diať revolučné veci. A veru, o pár rokov škola nahradila učebnice notebookmi a nebolo jediného žiaka, ktorý by si poznámky písal perom do zošita. Už vtedy sme boli iní ... nám to však nestačilo. My sme chceli byť ešte lepší. Nechceli sme držať krok s dobou, my sme ju chceli predbehnúť. Ani vám nehovoríme, že v časoch covidových, keď sa všetci trápili s Teams-ami a ZOOM-ami a učitelia skenovali poznámky do edupage, my sme jedinú zmenu pocítili, že sme spolužiaka prezentujúceho svoj projekt sledovali na obrazovke notebooku. Pánovi učiteľovi sme aj naďalej zasielali zadania, prezentácie a úlohy, študovali poznámky a robili polročné a koncoročné testy v našej online škole. Áá, vy neviete čo je to tá online škola? Naša online škola je jedinečná online platforma, ktorá spája v sebe všetky aspekty moderného a inovatívneho prístupu k vzdelávaniu. Učitelia, ale predovšetkým naši žiaci nedajú na online školu dopustiť – majú tam všetko cez poznámky a študijné materiály, prezentácie, zaujímavé linky, videá, cvičenia a mnoho ďalšieho. Online škola je jednoducho alfa a omega štúdia na Katkinom parku. Toto všetko sa dialo v priebehu niekoľkých rokov. A my sme sa každým dňom vyvíjali, učili sa na vlastných chybách, riešili, posúvali vpred... až prišiel rok 2017, ktorý je v histórii školy ďalším veľkým míľnikom. Už začiatkom roka sme usilovne pracovali na novom projekte a v septembri toho roku sme spustili experimentálne overovanie nového študijného odboru 7902J gymnázium so zameraním na aplikovanú informatiku. Tak, a vrátili sme sa k úvodnej myšlienke: „IT je budúcnosť“. API ako familiárne voláme tento odbor, spája klasické gymnaziálne štúdium s rozšírenou výučbou informatických predmetov a naši žiaci počas štúdia okrem teoretických poznatkov nadobúdajú predovšetkým praktické zručnosti, a to vďaka spolupráci s IT firmami v Košiciach. Odborníci z praxe učia našich žiakov ako programovať, ako pracovať so SAP-om, ako aplikovať informatiku do bežného života a samozrejme pripravujú ich na trh práce. Naši žiaci vo vyšších ročníkoch absolvujú taktiež prax priamo vo firme a tí šikovnejší majú možnosť zúčastniť aj platenej stáže. Po 4 rokoch štúdia opúšťajú žiaci školu s maturitným vysvedčením v rukách, vedomosťami a zručnosťami tak žiadanými zamestnávateľmi v IT oblasti, že sa okamžite dokážu uplatniť na pracovnom trhu. Sú však aj takí, ktorí pred pracovným stolom uprednostnia ešte pár rokov v školských laviciach a pokračujú vo svojom štúdiu na vysokej škole doma či v zahraničí. Vždy si s úsmevom vypočujeme úspechy našich študentov či už z pracovného alebo študentského života, keď sa k nám po čase zatúlajú na priateľskú návštevu svojej „almy mater“ v Katkinom parku.
Pre viac informácii o našom API odbore, skrolujte nižšie.

30+

Rokov
Skúseností

190+

žiakov
školy

Pohľad študenta

Ako to vidí náš študent

portfolio

Na škole si vážime svojich žiakov a spolu sa snažíme o dosiahnutie ich kvalitného vzdelania. Neberieme štúdium ako snahu učiteľa alebo žiaka, ale ako spoluprácu oboch strán. To ako vnímajú študenti našu školu zhrnul náš študent odboru API – Zdenko Meliška.

Štúdium

Štúdium na našej škole považujem za inovatívne a interaktívne. Namiesto tradičného prepisovania poznámok počas hodín sa naša výučba zameriava na praktické cvičenia, ktoré nám umožňujú hlbšie porozumieť učivu a pripraviť sa na jeho uplatnenie v reálnom živote. Táto metóda nám umožňuje získať praktické zručnosti a vedomosti, ktoré sú nesmierne cenné. Je skvelé, že sa učíme nielen teoreticky, ale aj aplikovateľne, čo nám dáva istotu a sebadôveru do budúcnosti. Informatiku sa na škole učíme aplikovať do všetkých oblastí života a z týchto vedomostí budeme ťažiť, nech sa rozhodneme pre akékoľvek povolanie.

online škola

Atmosféra a život na škole

Na našej škole sa cítime všetci dobre a prevláda tu rodinná atmosféra. Vždy je tu zábava a priestor na to, aby sme si s kamarátmi pokecali či už na chodbách, alebo v triedach. Vďaka priateľskej atmosfére sa na škole vytvorili nové priateľstvá a kamarátstva. Prostredie je tu také, že nie je vôbec problém prihovoriť sa niekomu a nadviazať nový kontakt, a to nielen v rámci jedného ročníka. Naša škola je miesto, kde sa cítite ako doma a vždy je tu niečo zaujímavé, či už ide o rôzne akcie, stretnutia, alebo činnosť klubov (krúžkov), do ktorých sa môžeme zapojiť a rozvíjať svoje zručnosti.

rodinná atmosféra

Učitelia

Naši učitelia sú neoceniteľní. Okrem toho, že sú priateľskí a ochotní pomôcť, majú aj vysokú odbornosť vo svojich oblastiach. Venujú nám dostatok času a pozornosti na to, aby sme plne pochopili preberané témy. Každý z nás sa cíti ako priorita a máme možnosť individuálne sa rozvíjať. Učitelia nám vytvárajú prostredie, kde sa môžeme aktívne zapájať do výučby a zdokonaľovať sa. S ich podporou sa cítime motivovaní a pripravení na úspech v budúcnosti.

prax vo firme Syntax

Profil absolventa

Profil absolventa

Štúdium na Súkromnom gymnáziu Katkin park II, Košice umožňuje získať úplné všeobecné stredoškolské vzdelanie a podporovať rozvoj nadania, vedomostí a schopností študenta s dôrazom na pozitívny vzťah a motiváciu k vzdelávaniu. Profil absolventa Súkromného gymnázia je založený na kľúčových spôsobilostiach, ktoré sa rozvíjajú v procese získavania poznatkov na vyučovacích hodinách, ale aj praktickými činnosťami v rámci jednotlivých teoretických predmetov a praktického vyučovania vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Prenesú sa do tvorby a prezentácie projektov v rámci projektových týždňov, ale aj pri polročnej či koncoročnej klasifikácii. Kompetencie sa vzájomne prelínajú a tvoria výstup (output) celkového vzdelávacieho procesu, ktorý je zároveň vstupom (inputom) pre ďalší stupeň vzdelávania (vysokú školu) alebo prax. Gymnázium Katkin park vzdeláva pre trh práce, čoho dôkazom sú naši úspešní absolventi.

Kompetencie k učeniu sa

• schopnosť osvojovať si vedomosti v širších súvislostiach
• tvorivosť
• kritické myslenie
• samostatné využívanie informačných technológií k získavaniu informácií a rozširujúcich študijných materiálov

Sociálno-komunikačné kompetencie

• vedieť prijať, zhodnotiť, spracovať a následne použiť informácie v slovenskom ako aj anglickom, nemeckom, španielskom jazyku
• vedieť prezentovať sám seba a výsledky práce na verejnosti aj v online prostredí
• vedieť prezentovať svoju školu
• poznať zásady etikety

Kompetencie riešiť problémy

. predvídavosť
. dôslednosť
. schopnosť spolupráce
. logicky uvažovať a riešiť problémy v kontexte
. tvorivo myslieť a byť prístupný kompromisom
. navrhovať algoritmy a vyvíjať softvérové riešenie problémov

Teoreticko-metodologické vedomosti z kľúčových
oblastí informatiky

. získať vedomosti a praktické zručnosti z architektúry počítačov, operačných systémov, logických systémov, diagnostiky informačných systémov, počítačových systémov, internetu
. vysvetliť základné princípy databázových systémov a počítačových sietí
. byť schopný čítať, zapisovať a interpretovať dáta
. byť schopný implementovať riešenia existujúcich problémov pomocou programovacích jazykov
. navrhovať a spravovať počítačové siete
. mať vedomosti o informačných a komunikačných sieťach
. byť schopný navrhovať, vytvárať a spravovať webové stránky
. ovládať nástroje na grafickú úpravu a na úpravu videa
. sledovať vývoj počítačovej a informačnej techniky a aktualizovať svoje vedomosti a zručnosti

Viacej informácií

Referencie

Hovoria o nás

Ako podám prihlášku

Chcem študovať API

Vďaka dlhoročnej skúsenosti môžeme ponúknuť viac

V prípade, že Vás naša škola oslovila a máte záujem o štúdium aplikovanej informatiky, neváhajte a podajte si k nám prihlášku. Ako na to? Pre podrobné informácie o prijímacom konaní, vrátane termínov, kliknite sem.

Ako podám prihlášku

O nás

Vzdelanie & skúsenosti

Prvý september 1994 sa navždy veľkými písmenami zapísal do kroniky Súkromného gymnázia Katkin park 2 v Košiciach. Svoje brány totižto v ten deň naša škola otvorila svojím prvým študentom. Je neuveriteľné, že je tomu už 30 rokov. Odvtedy škola „vyprevadila“ do veľkého dospeláckeho života stovky študentov, no každý z nich navždy zostane „členom malej veľkej rodiny v Katkinom parku“.

Za uplynulých 30 rokov sa u nás dialo naozaj veľa. A hoci je Katkin park naozaj malá rodinná škola, jej ambície a odvážne vízie do budúcnosti sú o to väčšie, čo dokazuje aj možno pre niektorých napodiv bohatá história školy. Veď o nás je všeobecne známe, že „sme iní, a preto sme lepší“.

Študijné odbory:

2017 - súčasnosť

Nový obor API

študijný odbor 7902J gymnázium – aplikovaná informatika

API bilingvál

4-ročné denné štúdium so zameraním na aplikovanú informatiku

2006

5-ročné denné bilingválne štúdium

študijný odbor 7902J74 gymnázium – bilingválne štúdium

2004

4-ročné denné štúdium

študijný odbor 7902J gymnázium

1994

4-ročné denné štúdium študijný odbor 79025

študijný odbor 79025 gymnázium

1993

Založenie gymnázia

študijný odbor 79025 gymnáziumProjekty na podporu odboru 7902J gymnázium – aplikovaná informatika:

01.09.2015 – SÚČASNOSŤ

ONLINE ŠKOLA - modernizovaná

všetko na jednom mieste, poznámky, učivo aj testy

01.09.2014 – súčasnosť

Elektronická triedna kniha

01.02.2014 – 31.07.2015

Projekt „Škola budúcnosti“

01.09.2011

„MEC“ - on-line nástroj/databáza výučbových materiálov pre ANJ

2011 – súčasnosť

Projekt „S netbookom je všetko lepšie“

Vznik Online školy

01.09.2006 – 30.9.2008

Projekt „Čas rytierov pominul, nastal čas ekonómov“

Zámer

Chceme rozvinúť

Objektové programovanie

Vytvoriť pre študentov možnosť začať sa venovať objektovému programovaniu aplikácií pre mobilné zariadenia.

Xcode

Serverové riešenia

Pripravujeme serverové riešenie priamo na škole tak, aby si žiaci priamo na škole skúšali serverové riešenia.

VMware

AI v praxi

Naučiť žiakov ako použiť umelú inteligenciu v prospech aplikácií a riešení.

AI chat

Skúsenosti

API v praxi

Figma

95%

Phyton

Framer

85%

C++

Webflow

83%

Javascript

React

90%

SAP

WordPress

86%

Virtual Cloud

Laravel/PHP

90%

Virtual

Naši partneri na spoluprácu

syntax
digital-laguage
microsoft
Tuke

Kontakt

Zostante v kontakte!

sekretariat@sgcr.sk

* je potrebné vyplniť.